Previous | Home | NextTừ trái sáng phải: Hàng ngồi: Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, Song Thao, Nhà thơ Trang Châu
                                Hàng đứng: Nhà văn Hồ Đình Nghiêm, Nhà thơ Lưu Nguyễn, Nhà thơ Nguyễn Đức Bạt Ngàn (Montreal, tháng 5/2009)