Previous | Home | NextHàng ngồi: Ông bà Trương Bảo Sơn
Hàng đứng, từ trái: Song Thao - Nhà thơ Luân Hoán - Nhà văn Võ Kỳ Điền - Nhà Thơ Lưu Nguyễn (Montreal, 7/2009 )