Previous | Home | NextTừ trái: Nhà Thơ Nguyễn Đức Liêm; Song Thao; Nhà Thơ Luân Hoán; Phương Liên; Nhà Thơ Lưu Nguyễn; Nhà Văn Hồ Đình Nghiêm. (Montreal, 06/2014)