Previous | Home | NextTừ trái, hàng ngồi: Hoàng Xuân Sơn, Hồ Đình Nghiêm, Võ Kỳ Điền, Phan Ni Tấn, Trang Châu, Luân Hoán
Hàng đứng: Tùng Nguyên, Song Thao (Montreal, 09/2017)