Previous | Home | NextTừ trái: Chị Song Thao, anh chị Phạm Phú Minh, anh chị Thành Tôn, anh chị Cung Tích Biền, Song Thao (Westminster, 02/2019)