Previous | Home | Next


Nhà thơ Đức Phổ (đứng) - vợ chồng Song Thao - nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (Boston, 2000)