Previous | Home | NextĐứng: nhà báo Ngọc Hoài Phương, một thân hữu, Song Thao
Ngồi: nhà văn Viên Linh, nhà thơ Tô Thùy Yên, nhà báo Huy Phương (California 7/2004)