Previous | Home | NextTừ trái qua phải: nhà thơ Triều Hoa Đại, Song Thao, nhà văn Hoàng Thị Bích Ti, nhà thơ Phan Xuân Sinh,
nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp.(Boston 8/2004)