Previous | Home | NextĐứng: ST, Nhà văn Nguyễn Tường Thiết.
Ngồi: Dịch giả Trần Lệ Khanh, Dịch giả Thiên Nhất Phương. (Seattle 08/2005)