Previous | Home | Next


Với nhà thơ Luân Hoán - nhà báo Nguyễn Hữu Chung - nhà thơ Tô Thùy Yên - nhà thơ Phan Ni Tấn - nhà văn Trần Hoài Thư - nhà thơ Trang Châu (Montréal, 1996)