Previous | Home | NextHàng ngồi, từ trái: Phan Thanh Tâm, Trang Châu, Hoàng Xuân Sơn, Song Thao, Hồ Đình Nghiêm, Võ Kỳ Điền.
Hàng đứng, từ trái: Tùng Nguyên, Lưu Nguyễn, Luân Hoán. (Montreal, 04/2019)