Previous | Home | NextTừ trái: AC Song Thao, AC Luân Hoán, AC Hồ Đình Nghiêm, AC Hoàng Xuân Sơn, Lưu Nguyễn. (Montreal, 05/2019)