Previous | Home | NextHàng ngồi: Hoàng Xuân Sơn, Võ Kỳ Điền, Trang Châu, Trần Mộng Tú, chị Trang Châu.
Hàng đứng: Hồ Đình Nghiêm, Song Thao, Tiểu thu. (Montreal 06/2019)