Previous | Home | NextTừ trái: Anh chị Võ Kỳ Điền, Hoàng Xuân Sơn, Tùng, Duyên, Hồ đình Nghiêm, Lưu Nguyễn, Song Thao, Trang Châu (Montreal, 08/2019)