Previous | Home | Next


Từ trái sang phải: nhà báo Nguyễn Xuân Phác - Song Thao - nhà văn Văn Quang - nhà báo Nguyễn Quốc Thái (Sàigòn, 2003)