Previous | Home | Next


Với họa sĩ Thái Tuấn - Montréal, 1994