Previous | Home | Next


Tại Tòa Soạn Thời Báo Toronto, từ trái sang phải: Chủ Nhiệm Nguyễn Đạt, vợ chồng Song Thao, anh chị Nhà Báo Nguyễn Lễ, Nhà Báo Quang Tuấn (Toronto, 3/2004)