Previous | Home | Next


Hàng trước: nhà văn Hồ Đình Nghiêm, nhà thơ Lưu Nguyễn, họa sĩ Nghiêu Đề.
Hàng sau: nhà thơ Luân Hoán, nhà thơ Nguyễn Đông Ngạc, Song Thao, nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân.
Montréal 1992.