Previous | Home | Next


Từ trái sang phải: Nhà văn Phạm Xuân Đài, nhà văn Nguyễn Mộng Giác, tiến sĩ Trần Huy Bích, Song Thao (California, 2003)