Previous | Home | Next


Từ trái sang phải: Nhà văn Bùi Bích Hà, Song Thao, nhà văn Phạm Xuân Đài (California, 2003)