Previous | Home | NextTừ trái: Nhà văn Hồ Đình Nghiêm - Nhà thơ Trang Châu - Nhà thơ Luân Hoán - Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn - Nhà thơ Lưu Nguyễn - Song Thao - Nhà thơ Phan Ni Tấn - Nhà văn Tiểu Thu - Bác sĩ Thành (Montreal, 05/2011)