Previous | Home | Next


Hàng đứng: Nhà văn Hồ Đình Nghiêm, Song Thao, nhà thơ Luân Hoán, nhà thơ Lê Hân.
Hàng ngồi: Chị Hồ Đình Nghiêm, chị Luân Hoán, chị Lê Hân, nhiếp ảnh gia Lê Xuân Quang, nhà thơ Phan Ni Tấn.
Montréal, tháng 9, 2003.