Previous | Home | Next


Từ trái sang phải: Song Thao, anh chị nhà văn Trang Châu, chị Hoàng Xuân Sơn, nhà thơ Lưu Nguyễn, nhà thơ Luân Hoán, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, họa sĩ Hồ Thành Đức, chị Song Thao, họa sĩ Bé Ký, chị Luân Hoán. Montréal, 1998.