Previous | Home | Next: Hàng ngồi: Ký Giả Lê Thái – Xướng ngôn viên Phương Thảo – Nhà văn Tiểu Thu – Nhạc sĩ Từ Công Phụng.
Hàng Đứng: Chị Từ Công Phụng – Vợ chồng Song Thao. Montreal 06/2005